Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020)niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów” znak sprawy 2-ZP/2020

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawie nieuregulowanych w przywołanych przepisach – przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
  3. Zgodnie z art. 10 a Ustawy PZP postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą:
  4. MiniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja (tj. pytania do SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  5. Informacje o sposobie przygotowania oferty oraz złożenia oferty przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza: do złożenia, zmiany oferty lub wniosku zawiera rozdział 20 SIWZ.
  6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 17.02.2020 r., pod numerem: 2020/S 033-07786.
  7. Oferty należy składać do dnia: 31 marca 2020 roku do godziny 11:00Uwaga! Za datę przekazania oferty przyjmuję się datę jej przekazania na ePUAP. Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane prze ePUAP.
  8. Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
  9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 roku, o godzinie 11:15. w Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Szymony 17a, 34-500 Zakopane.
  10. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.


Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini portalu UZP. Zamawiający rekomenduje Wykonawcom pobieranie identyfikatora postępowania i klucza publicznego (niezbędnych do zaszyfrowania oferty składanej do Zamawiającego za pośrednictwem systemu ePUAP) bezpośrednio ze strony miniPortalu (dane dostępne w ramach formularza postępowania).

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 

 Dokumenty do pobrania 

 

 

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

 

Wyjaśnienia :

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, str. 1 z późn. zm.) usługi bankowe występują pod następującymi kodami CPV we wspólnym słoników zamówień. 

 
66110000-4(3)Usługi bankowe
66111000-1(3)Usługi banku centralnego
66112000-8(3)Usługi depozytowe
66113000-5(3)Usługi udzielania kredytu
66113100-6(3)Usługi udzielania mikrokredytów
66114000-2(3)Usługi leasingu finansowego
66115000-9(3)Usługi transferu płatności międzynarodowych
 
We wspólnym słoniku CPV nie wystepuje rozdział na usługi leasingu finansowego i uługi leasingu operacyjnego.W związku z powyższym Zamawiający wybrał kod  66114000-2(3)Usługi leasingu finansowego a treści SIWZ wsakzał rodzaj leasingu - leasing operacyjny.
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

NIP: 736-000-51-96;      REGON: 490023843
KRS:  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście 0000077164
Kapitał Zakładowy:   68 315 000 PLN (kapitał opłacony w całości)
 
bip
 

Konto bankowe:   

 Bank PEKAO S.A.         49 1240 4748 1111 0000 4876 3158

Sekretariat

tel. 18 20 25 620

fax. 18 20 25 621

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Miasta Zakopane

PSZOK – Wyspa Ekologiczna

czerwiec 2024
npwścps
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.