Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego: znak sprawy 8-ZP/2018

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 października  2018 roku, o godzinie 11:00.
Miejsce składania ofert: ul. Szymony 17 a 34-500 Zakopane – Sekretariat – I piętro pok. nr 18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2018 r. o godzinie 11:15 (mała sala obrad – obok Sekretariatu).

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej zwana: Ustawa PZP”).
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 Ustawy PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
3.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17 a zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego wraz z wydzierżawieniem dostawą i instalacją dwóch kontenerów paliw (posiadających jeden wspólny licznik). Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesięcy wynosi 700 000 litrów (opcja 300 000 litrów).
4. TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa w dniu 10 września 2018 r. o godzinie 11:00.
5. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a, Sekretariat - I piętro, pok. nr 18.
6. Ofertę Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca z tym, że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Ustawy PZP. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

NIP: 736-000-51-96;      REGON: 490023843
KRS:  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście 0000077164
Kapitał Zakładowy:   68 315 000 PLN (kapitał opłacony w całości)
 
bip
 

Konto bankowe:   

 Bank PEKAO S.A.         49 1240 4748 1111 0000 4876 3158

Sekretariat

tel. 18 20 25 620

fax. 18 20 25 621

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Miasta Zakopane

PSZOK – Wyspa Ekologiczna

czerwiec 2024
npwścps
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.